Disclaimer

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onder voorbehoud van prijs-en productwijzigingen en tekstuele fouten. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen ed zal slechts bij benadering en niet bindend zijn voor ons.

De grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het ontwerpen en samenstellen van deze website. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie.

Disclaimer / Legal Notice
 
Quinny is een geregistreerd merk en handelsnaam van Maxi Miliaan BV, gevestigd te Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17060920 (hierna: "Quinny").

Vragen met betrekking tot deze website kunnen worden gericht aan:

Dorel Netherlands
T.a.v. Quinny
Postbus 6071
5700 ET Helmond, Nederland
Mail: Quinny


Artikel 1 Gebruiksovereenkomst
Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Quinny en de bezoeker van de website (hierna: "de gebruiker"). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

 

Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden website/informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto's, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, producten en/of diensten (hierna: "de informatie") die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Quinny, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.
U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Quinny, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Artikel 3 Linking en framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Quinny bevindt of via de link naar de website van Quinny wordt gestuurd.
Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan de informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Quinny kan u niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet is. Quinny kan verder niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een e-mail te richten aan nl-consumercare@quinny.com.
Quinny is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of opbrengsten, persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Quinny van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.
Quinny is tot slot niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan. 

Artikel 5 Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. Quinny heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

 

Artikel 6 Privacy
Quinny respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Quinny zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Quinny is in te zien. Klik hier voor de privacyverklaring. De gebruiker stemt in met het op deze wijze verwerken van zijn persoonsgegevens.
Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker hanteert Quinny passende beveiligingsmaatregelen. 

 

Artikel 7 Uitsluiting
Quinny heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.
Indien u één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Quinny, heeft Quinny het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Quinny bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden. indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.


 [DS1]Please link toevoegen

Sluiten

Selecteer uw land

Kies de versie die voor jou van toepassing is

Quinny Logo02